Privacyverklaring

Zenzanita verwerkt je persoonsgegevens in Evicare (dit is een elektronisch patiënten dossier), doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze gegevens aan mij verstrekt hebt.

Algemene, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Zenzanita verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik deze persoonsgegevens verwerk:

Zenzanita verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Zenzanita neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in de praktijk administratie voor 15 jaar.

Van persoonsgegevens met derden:

Zenzanita verstrekt jouw gegevens aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting . Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zenzanita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zenzanita en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt contact met mij opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.